Kết quả đánh giá viên chức

Thực hiện công văn số 770/UBND-PNV ngày 30/11/2020 của UBND huyện Nam Trực và công văn số 127/PGDĐT ngày 04/12/2020 của Phòng GD-ĐT Nam Trực về việc đánh giá, xếp loại chất…

Công khai giáo dục năm 2020

Tháng 8 năm 2020, trường THCS Nam Toàn tổ chức công khai các điều kiện giáo dục theo Thông tư 36/2017/TT/BGDĐT của Bộ GD&ĐT và Hướng dẫn